Nhật ký của mẹ
Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Tương tự , ngạn ngữ của Anh cũng cho rằng: “Nếu bạn chỉ cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào”.