Nhật ký của mẹ
220.000 cử nhân thất nghiệp mỗi năm vẫn chưa phản ánh được hết tình trạng tốt nghiệp không có việc làm của sinh viên nước ta, vậy trong năm 2019 phải “xóa sổ” ngành học nào để các cử nhân không “vấp” phải tình trạng nan giải này?